آنژیوگرافی عروق کرونر

دکتر امید شافع

۰۲۱۲۲۳۹۸۲۷۸

آنژیوگرافی عروق کرونر

آنژیوگرافی چیست

آنژیوگرافی چیست ؟

آنژیوگرافی در لغت به معنی دیدن رگها است. در عمل نیز این روش تشخیصی برای دیدن عروق شریانی بصورت زنده و مستقیم استفاده میشود.