نحوه استفاده وارفارین

دکتر امید شافع

۰۲۱۲۲۳۹۸۲۷۸

نحوه استفاده وارفارین

وارفارین

وارفارین و تداخل غذایی

وارفارین دارویی است که به عنوان ضد انعقاد یا رقیق کننده ی خون مصرف میشود