مقدار استفاده وارفارین

دکتر امید شافع

۰۲۱۲۲۳۹۸۲۷۸

مقدار استفاده وارفارین

وارفارین

وارفارین و تداخل غذایی

وارفارین دارویی است که به عنوان ضد انعقاد یا رقیق کننده ی خون مصرف میشود