دکتر امید شافع

تهاجمی

تهاجمی

چسب واریس (وناسیل) روشی جدید و غیر تهاجمی در درمان واریس

چسب واریس (وناسیل) روشی جدید و غیر تهاجمی در درمان واریس

چسب واریس (وناسیل) روشی جدید و غیر تهاجمی در درمان واریس استفاده از چسب وناسیل جدیدترین ابداع در زمینه درمان رگ‌های واریسی است؛ این چسب ورید اصلی آسیب دیده را می‌بندد. چسب وناسیل چسبی ایمن با گرید پزشکی است که از آن برای بستن ورید صافن اصلی ران استفاده می‌شود. پس از آن که ورید […]