دکتر امید شافع

آمبولی

آمبولی

واریس و آمبولی ریه : افزایش خطر لخته شدن خون در بیمار واریسی

واریس و آمبولی ریه : افزایش خطر لخته شدن خون در بیمار واریسی

واریس و آمبولی ریه : افزایش خطر لخته شدن خون در بیمار واریسی ارتباط واریس و آمبولی ریه چیست؟ منظور از واریس همان رگ‌های متورم و پیچ خورده ای است که دقیقاً در زیر سطح پوست دیده می‌شود. دریچه‌ها و رگ‌های ضعیف می‌توانند فشار خون را در پاهای فرد افزایش‌دهند، که باعث رگ‌های واریسی می‌شود. […]