دکتر امید شافع

آزمایشات

آزمایشات

آزمایشات تشخیص واریس(سونوگرافی داپلر،پلتیسموگرافی و ونوگرافی)

آزمایشات تشخیص واریس(سونوگرافی داپلر،پلتیسموگرافی و ونوگرافی)

آزمایشات تشخیص واریس(سونوگرافی داپلر،پلتیسموگرافی و ونوگرافی) واریس عبارت است از سیاهرگ‌های بیرون زده و مشهودی که دقیقاً در زیر سطح پوست ظاهر می‌شوند. این سیاهرگ‌ها ممکن است به شکل یک خوشه باشند که شبیه به تار عنکبوت به نظر می‌رسد، و یا به شکل رگ‌های بزرگ و منفردی باشند که به سادگی در زیر پوست قابل […]